Ερώτηση: «Συνοδεία ασφαλείας για την προστασία επισήμων και ευπαθών στόχων»

14 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα : «Συνοδεία ασφαλείας για την προστασία επισήμων και ευπαθών στόχων»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 178/2014, έχει συσταθεί αυτοτελής κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την ονομασία Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων. Στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση, λειτουργούν, μεταξύ άλλων: 

1) Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, 

2) Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 

3) Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων (στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και πρόσωπα που κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας), και

4) Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων.

Στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση προβλέπεται και το Επιτελείο, στο οποίο έχει ανατεθεί η μέριμνα για την επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, εκτός της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Π.Δ. 178/2014 εφαρμόζονται, αναλόγως, και οι διατάξεις των άρθρων 70 και 156 του Π.Δ. 141/1991, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Στο άρθρο 156 του Π.Δ. 141/1991, όπως ισχύει, προβλέπονται τα επίσημα πρόσωπα, στα οποία παρέχεται, υποχρεωτικά, συνοδεία ασφαλείας για την προστασία τους (1η κατηγορία). Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται και ο ανώτατος αριθμός διατεθειμένων αστυνομικών και οχημάτων για κάποια από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην 1η κατηγορία, καθώς και για έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων, μεταξύ των οποίων : πρώην υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραφεία κυβερνώντος κόμματος και αντιπολίτευσης κ.λ.π. (2η κατηγορία). 

Συνοδεία ασφαλείας μπορεί να παρέχεται επίσης και σε άλλα πρόσωπα, για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας (3η κατηγορία). Στην περίπτωση αυτή η συνοδεία ασφαλείας παρέχεται με τη διαδικασία που ισχύει για τους ευπαθείς στόχους, δηλαδή με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Π.Δ. 141/1991,  η οποία καταρτίζει ‘Εκθεση Εκτίμησης Κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η υπηρεσία που διαθέτει τη συνοδεία ασφαλείας, ο αριθμός των διατιθέμενων, κατά περίπτωση, αστυνομικών και των τυχόν συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων. 

Επιπλέον, ο αριθμός των διατιθεμένων σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις αστυνομικών και οχημάτων, μπορεί να προσαυξάνεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι ασφαλείας.

Τέλος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 του Π.Δ. 141/1991, ως ευπαθείς στόχοι θεωρούνται ιδίως κτίρια και εγκαταστάσεις δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, γραφεία και κατοικίες διπλωματικών αντιπροσώπων, κυβερνητικών αξιωματούχων ή άλλων ανώτατων κρατικών λειτουργών, καθώς και πρόσωπα που λόγω της θέσης που κατείχαν ή κατέχουν και της φύσεως του επαγγέλματός τους διαδραματίζουν ή διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και αφού είχατε αναλάβει τα υπουργικά σας καθήκοντα, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες από το Υπουργείο σας, ότι υπήρχε πρόθεση να επανέλθουν στις μάχιμες υπηρεσίες αστυνομικοί που απασχολούνταν σε θέσεις συνοδών ασφαλείας.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ, 

  1. α) Πόσοι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι για τη συνοδεία ασφαλείας των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 156 του Π.Δ. 141/1991, ανά κατηγορία – ιδιότητα προσώπου και από ποιες υπηρεσίες έχουν διατεθεί; β)  Αντιστοίχως, πόσοι ανά κατηγορία – ιδιότητα προσώπου και από ποιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε διάθεση στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή δύο μήνες μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές; και γ) Αντιστοίχως,  πόσοι ανά κατηγορία – ιδιότητα προσώπου και από ποιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε διάθεση στις 7 Μαΐου 2019, δηλαδή δύο μήνες πριν από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές;  
  2. Προτίθεσθε να επανεξετάσετε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να εξορθολογιστεί, ώστε να διασφαλίζεται μεν η αποτελεσματική προστασία  επισήμων και ευπαθών στόχων, να μην στερείται όμως ο επιχειρησιακός βραχίονας της ΕΛ.ΑΣ από πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό; Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιώργος Καμίνης

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email