Ερώτηση: Εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΕΟΠΠΕΠ

Κυρία Υπουργέ, Όπως έχει ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εντός του τρέχοντος έτους επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ.

15 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: “Εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΕΟΠΠΕΠ” 

 

Κυρία Υπουργέ,

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εντός του τρέχοντος έτους επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ.

Για τον σκοπό αυτό, στις 11 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε από τον εν λόγω Οργανισμό ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης, αίτηση που μπορούσε να υποβληθεί από τις 11/3/2020 έως και τις 30/3/2020.

Λίγες μέρες αργότερα από την ως άνω ανακοίνωση και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου 2020, με νέα ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΠΕΠ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού – Covid 19 επεκτάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις παραπάνω εξετάσεις για τις 30 Απριλίου 2020. Λίγες ημέρες αργότερα δόθηκε νέα παράταση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής για τις 15 Μαΐου 2020.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.  Δεδομένου μάλιστα ότι οι εξετάσεις αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί για αρκετά χρόνια, η αγωνία των ενδιαφερομένων εύλογα είναι μεγάλη, ειδικά σε μια περίοδο σημαντικών επιπτώσεων στην οικονομία και την εργασία από την εξάπλωση της επιδημίας του Κορωνοϊού.

Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος. Εκεί αναφέρει ότι:

  1. Για Κομμωτή – Κουρέα.

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  1. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)

α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών. γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Σε μεταγενέστερο όμως Νόμο, συγκεκριμένα στο άρθρο 42 του νόμου 4386/2016, ορίζονται στην παράγραφο 9, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 και αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης, τα εξής:

  1. για κομμωτή – κουρέα, όπου μεταξύ άλλων στη ζ’ περίπτωση αναφέρει: Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  1. Για τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών αναφέρει αντιστοίχως στην γ περίπτωση:

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Σύμφωνα όμως με τον οδηγό θεμάτων και τον οδηγό υποβολής αίτησης που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, δεν προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του πιο πρόσφατου νόμου και συγκεκριμένα του 4386/2016.

Δεδομένης της ανάγκης ειδικά στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία να αρθεί κάθε διοικητικό εμπόδιο πρόσβασης στην αγορά εργασίας όσων πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεδομένων των αναφορών που μας έχουν περιέλθει και στις οποίες επισημαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών κατάρτισης για κομμωτές – κουρείς- τεχνίτες περιποίησης άκρων με αποτέλεσμα αφενός αρκετοί εργαζόμενοι να απασχολούνται αναγκαστικά στη λεγόμενη “μαύρη” αγορά, αφετέρου πολλοί νέοι επαγγελματίες που επιχειρούν στον εν λόγω κλάδο να αναγκάζονται να μισθώνουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός,

  1. Πότε προβλέπεται να διεξαχθούν οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την Πιστοποίηση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.);
  2. Πόσα χρόνια έχουν να διεξαχθούν ανάλογες εξετάσεις για τις ειδικότητες κομμωτών – κουρέων και τεχνιτών περιποίησης άκρων;
  3. Με ποιο νομικό καθεστώς ως προς το δικαίωμα συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για τους κομμωτές – κουρείς – τεχνίτες περιποίησης άκρων; Θα συμπεριλαμβάνονται όσοι αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 4386/2016 και στην παράγραφο 9 και εν προκειμένω οι έχοντες προϋπηρεσία τριών ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Καμίνης

Χαρά Κεφαλίδου

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email