Ερώτηση: Απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης, χωρίς δημοσίευση, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας

Στο από 16/4/2020 δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ αναφέρεται ότι έχετε ξεκινήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς διαγωνισμό, ήτοι με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση

21 Απριλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας και ζητήματα νομιμότητας στην οργάνωση και λειτουργία  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

 

Κύριε Υπουργέ,

Στο από 16/4/2020 δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ αναφέρεται ότι έχετε ξεκινήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου, ύψους  4,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς διαγωνισμό, ήτοι με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση.  Περαιτέρω, αναφέρεται ότι καθήκοντα Διευθυντή στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου σας έχει αναλάβει μετακλητός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη στην ως άνω διαδικασία, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Πράγματι, στις 7 Απριλίου απευθύνατε πρόσκληση, ως άνω περιγράφεται, με τη διαδικασία του άρθρου του 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση και βασική συντήρηση δομών του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη Μαλακάσα». Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας προσκαλείται μόνον ένας (1) φορέας (VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ). Στις πληροφορίες τoυ σχετικού εγγράφου αναφέρεται το όνομα του κ. Α. Ματιάτου (ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46ΜΔΨΟ-ΜΑΡ),  ο οποίος πράγματι, με την από  2795/20-03-2020 απόφασή σας,, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου (ΥΟΔΔ’ 257), διορίστηκε Διευθυντής της Τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου σας, αναδρομικά από την 8/3/2020, όταν είχε αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Υπουργείο σας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση διορισμού. Στη σχετική απόφασή σας, η οποία συνοδεύει την πρόκληση για την υλοποίηση του ως άνω έργου, επικαλείστε την με  αρ. πρωτ. 342/10-03-2020 επιστολή του ως άνω Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση “στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση” .  Ακολούθως στο άρθρο 32Α προβλέπεται ότι « Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α`, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:  α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β` της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6….” . Τέλος, στην παρ. 6 του άρθρου 32 ορίζεται ότι “Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύμφωνα με μία βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Στη βασική μελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και σι όροι ανάθεσής τους….”.

 Όπως επίσης είναι γνωστό, με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» [πλέον νόμος 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43, 28/2/2020)] προβλέφθηκε, με το άρθρο 106,  η δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στο υπουργείο σας, σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας σε εσάς, ενώ στο άρθρο 107 προβλέφθηκε η σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτεί για τα έργα αρμοδιότητας του υπουργείου σας. Η τεχνική υπηρεσία συγκροτήθηκε από τη μεταφορά δύο προϋφιστάμενων τμημάτων (τα οποία καταργήθηκαν), ενώ με τις ίδιες διατάξεις  συστάθηκαν 8 θέσεις μετακλητών στην τεχνική υπηρεσία και 3 επιπλέον θέσεις στο υπουργείο σας ( 1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωλόγων και 1 θέση κλητήρα), οι οποίες κατανεμήθηκαν στην τεχνική υπηρεσία. Της Τεχνικής υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι και μετακλητός, η διάρκεια διορισμού του οποιου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ την ίδια ημερομηνία καταργούνται αυτοδικαίως όλες οι υπόλοιπες θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

‘Ολα αυτά αποκαλύπτουν μία σαφή νομοθετική επιλογή : Με τη χρήση ειδικών – εξαιρετικών διατάξεων, υπηρεσία του δημοσίου δύναται να απαρτίζεται  σχεδόν αποκλειστικά από μετακλητούς υπαλλήλους, των οποίων, αυτή τη στιγμή, προΐσταται επίσης μετακλητός.

Δεδομένου ότι

 • Τυχόν συστηματική χρήση εξαιρετικών διαδικασιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων προσβάλλει την αρχή της διαφάνειας και την ισότητα των διοικουμένων.
 • Η ανάθεση δημόσιας εξουσίας σε πρόσωπα που δεν περιβάλλονται από τις κατάλληλες εγγυήσεις ανεξαρτησίας προσβάλλει την αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης. Ειδικά η στελέχωση του Δημοσίου με μετακλητούς υπαλλήλους σε θέσεις διευθυντικές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας αλλά και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,

 1. Για ποιoύς ειδικότερους λόγος εξαιρετικά επείγοντες επελέγη η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, χωρίς διαγωνισμό για ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία προσωρινών αλλά και μόνιμων θέσεων αιτούντων άσυλο;
 2. Για ποιόν λόγο, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας προσκαλείται μόνον ένας οικονομικός φορέας; Ποιά από τις περιπτώσεις των περ.  β` της παρ. 2, παρ. 3,  περ. β` της παρ. και παρ. 6 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 τυγχάνει εφαρμογής; Με δεδομένο ότι η παρ. 6 του άρθρου 32 μοιάζει να είναι η επικρατέστερη, έχει υπογραφεί από το Υπουργείο σας, ως αναθέτουσα αρχή, προηγούμενη σύμβαση με τον ίδιο ανάδοχο για το ίδιο έργο;
 3. Τί ακριβώς περιλαμβάνουν τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της από 7/4/2020 πρόσκλησής σας ;
 4. Σε τι συνίσταται ο προσωρινός χαρακτήρας των 500 θέσεων που προβλέπεται ότι θα δημιουργούν στη δομή και σε τι ο μόνιμος των 1000 θέσεων;  Τελικά, για πόσες συνολικά θέσεις αιτούντων άσυλο πρόκειται; Εάν πρόκειται για 1500 θέσεις συνολικά, αυτό σημαίνει ότι το κόστος ανά αιτούντα άσυλο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ ;
 5. Ποιό το κόστος των έργων στη Δομή της Μαλακάσας από το έτος 2016 μέχρι σήμερα;
 6. Υπάρχει γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου για το επίμαχo έργο; 
 7. Πόσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν στα τμήματα Μελετών και Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης τα οποία μεταφέρθηκαν στη νέα Τεχνική Υπηρεσία; Ποιά η κατηγορία στην οποία ανήκουν και ποιες οι ειδικότητές τους; 
 8. Από πόσους υπαλλήλους αποτελείται σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου σας, ποιάς κατηγορίας και ειδικότητας είναι αυτοί; Πόσοι εξ αυτών είναι μετακλητοί;
 9. Ποια τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής του νέου Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας; 

Παρακαλούμε να κατατεθούν τα πιο κάτω έγγραφα:

 1. Η με αρ. πρωτ. 48/05-03-2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο (αναφέρεται στο έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46ΜΔΨΟ-ΜΑΡ)
 1. Η με αρ. πρωτ. 342/10-03-2020 επιστολή του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (αναφέρεται στο έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46ΜΔΨΟ-ΜΑΡ)
 1. Η με αρ. πρωτ. 377/11-03-2020 επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (αναφέρεται στο έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46ΜΔΨΟ-ΜΑΡ)
 1. Αντίγραφο αρχικής σύμβασης του Υπουργείου σας (ίδια αναθέτουσα αρχή) για την δομή της Μαλακάσας και για έργα που έχουν ανατεθεί στον ίδιο οικονομικό φορέα – ανάδοχο τον οποίο προσκαλείτε με την από 7/4/2020 πρόσκλησή σας καθώς και αντίγραφο της βασικής μελέτης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης
 1. Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γιώργος Καμίνης

Κατεβάστε το αρχείο:

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email