Ερώτηση: Έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4399/2016 του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VASACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί, Με την 29460/ΥΠΕ/7/00150/Γ/Ν.4399/2016/12-3-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VASACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 299 κλινών, επί των οδών Μισαραλιώτου 7-11 και Τσάμη Καρατάση 4 του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή της Ακρόπολης (ΦΕΚ Β’ 923/18-03-2020).

15 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣ: Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4399/2016 του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VASACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί,

Με την 29460/ΥΠΕ/7/00150/Γ/Ν.4399/2016/12-3-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VASACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 299 κλινών, επί των οδών Μισαραλιώτου 7-11 και Τσάμη Καρατάση 4 του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή της Ακρόπολης (ΦΕΚ Β’ 923/18-03-2020). Το ύψος της συνολικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 11.200.000,00 ευρώ, ενώ ποσό ενίσχυσης εκ μέρους του κράτους για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στα 3.211.083,90  ευρώ.

Ωστόσο, η αδειοδότηση της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού με την απόφαση 2103/2019 της Ολομέλειάς του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας που είχε εκδοθεί για την ανέγερση της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας στερείτο νομίμου ερείσματος λόγω ανάκλησης της απόφασης εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού κατόπιν της 10/13.3.2019 αρνητικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153), η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, που ακολουθεί προηγούμενη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την προστασία των μνημείων που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (άρθρο 50 παράγραφος 5, περ. γ’  στοιχ. ββ του ν. 3028/2002), στον οποίο εντάσσεται ήδη από το 1987 η Ακρόπολη Αθηνών.

Δεδομένου ότι βάσει της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις

Δεδομένου ότι, κατά πάγια νομολογία, με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος καθιερώνεται αυξημένη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού, περιβάλλοντος

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σκέψη 17 της απόφασης 2102/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, “η κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία, η χορήγηση της απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση που εκδίδονται άδειες από άλλες, πλην του Υπουργού Πολιτισμού, αρμόδιες αρχες τόσο για την έναρξη όσο και τη συνέχιση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την σκέψη 14 της απόφασης 2103/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, «η απαιτούμενη κατά περίπτωση έγκριση ή άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού προηγείται κάθε πράξεως διοικητικής αρχής που αφορά τη δόμηση του ακινήτου, και ειδικότερα τόσο της οικοδομικής άδειας όσο και της προέγκρισης οικοδομικής άδειας του ν. 4495/2017 (άρθρα 28 περίπτ, α’ και 40 και 28 περίπτ. γ’ και 35, αντιστοίχως».

Δεδομένου ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας που είχε κατά δεσμία αρμοδιότητα χορηγήσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Αθηναίων δεν έχει πλέον νόμιμο έρεισμα λόγω της ανάκλησης της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού

Ερωτάσθε κυρία και κύριοι Υπουργοί,

  1. Βάσει ποίων διατάξεων του ν.4399/2016 εντάχθηκε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, όπως προκύπτει από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της 25ης Απριλίου 2019, αλλά και την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της 18ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Β’ 923), αφού η άδεια ανέγερσης της επίμαχης ξενοδοχειακής μονάδας κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας βάσει της απόφασης 2103/2019 της Ολομέλειας;
  2. Σε ποιες ενέργειες έχετε μέχρι σήμερα προβεί με τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού για την συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Πότε προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον έλεγχο της δόμησης στις παρυφές του Ιερού Βράχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 6 του ν. 3028/2002;

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email